1chloro2nitrobenzene
SELECT * FROM w_chemnet_search_word_en WHERE s_key='1chloro2nitrobenzene'