disodiumhexafluorosilicate(2)
SELECT * FROM w_chemnet_search_word_en WHERE s_key='disodiumhexafluorosilicate(2)'